PROFILOWANIE

Profilowaniem określa się prace polegające na uzyskaniu właściwego profilu gruntów zgodnie z dokumentacją. 

Profilowanie przeprowadza się pod kątem naturalnych spadków, pochyleń i rzędnych wysokościowych po dokładnej ocenie gruntu i oczyszczeniu podłoża. 

Do prac profilujących wykorzystuje się przede wszystkim walce i równiarki, a także narzędzia ręczne. Profilowanie powinno przeprowadzić się w najkrótszym czasie po zmieszaniu spoiwa z gruntem.
Stabilizacja Gruntu - Profilowanie
Nasza firma posiada odpowiednie zaplecze pozwalające nam na wykonanie właściwego profilowania gruntów. Zapraszamy!